Jakub Dębski

Opis drugiej edycji projektu

We wrześniu 2012 r. wystartowała druga edycja projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”. Skrócona nazwa projektu to „Dostępne strony II”.

Od maja 2012 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie to nakłada na instytucje publiczne obowiązek dostosowania swoich serwisów internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wsparcie instytucji publicznych we wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z zapisami Rozporządzenia. Instytucje, które mogą otrzymać wsparcie w ramach naszego projektu to: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach projektu wykonujemy audyty dostępności serwisów internetowych. Oprócz tego doradzamy każdej z audytowanych instytucji, jak najskuteczniej usunąć wykryte bariery w dostępności.

Poza tym w ramach projektu zostaną przygotowane e-szkolenia z zakresu dostępności serwisów www. Każdy będzie mógł skorzystać z nich bezpłatnie i zwiększyć poziom swojej wiedzy oraz umiejętności z obszaru dostępności.

Podobnie jak w pierwszej edycji projektu, współpracujemy z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, niesłyszącymi, niepełnosprawnymi ruchowo, dyslektycznymi i mającymi problemy w rozumieniu treści. Pracują one zarówno jako autorzy techniczni jak i testerzy. Ich umiejętności i doświadczenie gwarantują wysoki poziom merytoryczny świadczonego przez nas wsparcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.