Jakub Dębski

O nas

Serwis dostepnestrony.pl powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2011 r. wspólnie realizujemy projekty wspierające instytucje publiczne w tworzeniu serwisów internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o poszczególnych osobach zaangażowanych w „Dostępne strony” znajdziesz w zakładce „Zespół projektu”

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Integracja to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Powstała w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy i redaktora magazynu „Integracja”.

Misją Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej.

Integracja od 1995 r. stawia sobie za cel tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym w jak najszerszym zakresie.

www.integracja.org

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Fundusz ten istnieje od 1991 r.

Środki PFRON przeznaczane są m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, a także wspieranie indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez różne szkolenia, staże, turnusy rehabilitacyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej, jak również zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Część środków finansowych PFRON, wpierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne, dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2%.”

www.pfron.org.pl

Więcej informacji o podejmowanych przez nas wspólnie działaniach znajdziesz w zakładce „O projekcie”