24 lutego 2014

Dołącz do projektu!

W ramach II edycji naszego projektu, mamy już tylko 20 wolnych miejsc dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Pomocy Rodzinie zainteresowanych dostosowaniem swoich serwisów www do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych. Zapraszamy do udziału!

Obowiązek posiadania serwisu dostępnego dla osób niepełnosprawnych wynika z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W ramach projektu pomagamy w dostosowywaniu serwis www, zgodnie z tym Rozporządzeniem. Nie tylko wskazujemy bariery i błędy w serwisie, ale również doradzamy jak te błędy usunąć. Szczegółowy opis form wsparcia dostępny jest w stronie Wsparcie oferowane w projekcie

Zachęcamy wszystkie Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej do udziału w tym projekcie.

Dokumenty rejestracyjne do drugiej edycji projektu:

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy wypełnić i przesłać na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
z dopiskiem „Dostępne strony II – zgłoszenie do projektu”

W przypadku jakichkolwiek trudności z pobraniem lub wypełnieniem dokumentów, prosimy o kontakt na adres e-mail: audyty@integracja.org.